INLAGOR TILL LÄNSSTYRELSEN

Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för nuvarande och utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält, Enköpings kommun, Dnr 551-10606-08


Jan-Erik Karlsson, Eva Telne, Vigg Troedsson, Lena Krantz, Christian Krantz, Erik Troedsson samt Katarina Troedsson genom Gunilla Högberg Björck, juridiskt ombud. dnr. 551-10605-08

Ladda ned filen här:
Yttrande Utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält

—————————————————————–

Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Veckholms skjutfält, Enköpings kommun, dnr. 551-10605-08


Håbo Naturskyddsförening

Ladda ned filen här:
Yttrande Utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält

—————————————————————–

Yttrande över Försvarsmaktens ansökan och MKB för prövning av verksamheten vid Veckholms skjutfält, Enköpings, Håbo och Upplands-Bro kommuner i Uppsala och Stockholms län


Smidö tomtägarförening

Ladda ned filen här:
Yttrande Utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält

—————————————————————–

Hemställan angående Försvarsmaktens ansökan om miljöfarlig verksamhet vid skjutfältet i Veckholm, Enköpings kommun


Petter von Sydow
Civilekonom, reservofficer major

Ladda ned filen här:
Länsstyrelsen U-a 110906

—————————————————————–

Angående Försvarets ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Skjutfältet i Veckholm, Enköpings kommun (dnr 551-10605-08)

Sammanfattning

Försvarets ansökan om utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält innebär en kraftig expansion och är helt oacceptabel. De volymer som försvarsmakten nu ansöker om kommer att medföra stora störningar för den omgivande miljön i form av buller, natur- och kulturvärden, friluftsliv och människors säkerhet. Som närmsta grannar till skjutfältet med kilometerlånga gränser påverkas vi på ett mycket påtagligt sätt framförallt av direkt buller. Skulle tillståndsansökan beviljas kommer detta att menligt påverka våra förutsättningar att bo på våra fastigheter och bedriva nuvarande verksamhet inom skogs- jordbruk, boskapsskötsel och hästavel. Vi kan således inte acceptera detta.

Bakgrund

Vi bor på Amnö Gård och Ekholmens Gård i Veckholm som båda har kilometerlånga gränser mot Veckholms skjutfält och dess skjutplatser. Under den senaste 5 årsperioden har intensiteten på skjutfältet successivt utökats. Under våren 2011 har vissa dagar och nätter varit rent förfärliga. Kulmen nåddes dagen och natten den 27 april 2011 då kanonaderna var så kraftiga att fönsterrutor bågnade av de kraftiga ljud- och tryckvågorna. Volymerna som sköts under det dygnet utgör endast någon procent av ansökt årsvolym för exempelvis sprängladdningar. Detta är ett konkret exempel som visar på hur orimlig Försvarsmaktens ansökan är. Detta dygn flydde skogsarbetare från sina skogsmaskiner, vi hade panik i beteshagarna med dräktiga fölston och kor och vi fick alla en sömnlös natt. Som svar på vårt klagomål har Försvarsmakten i brev (GL 2011-0416-50) verifierat att sådana övningar tydligt ryms inom ansökans ramar, vilket vi anser är helt oacceptabelt.

Vi bedriver ett aktivt skogs- och jordbruk med spannmålsodling, skogsvård, boskapsskötsel, uthyrningsverksamhet och hästuppfödning. Situationen är ohållbar varför vi nu aktiverat oss i denna viktiga fråga.

Försvarets tillståndsansökan (24 643:20298 från 2008 05 25)

På första sidan i denna kan man läsa att samråd skett med särskilt berörda vilket inte stämmer med verkligheten. Inbjudan till samråd skedde genom kungörelse om möte i Uppsala nya tidning och Enköpingsposten. Vi uppmärksammade dessvärre inte detta då vi saknade dessa tidningar. Vi som närmsta grannar fick ingen direktinbjudan och pga. detta så har vi under alla år tillståndsprocessen pågått varit ovetande om denna. Först när vi i april/maj månad i år sökte kunskap om hur tillståndet för skjutfältet egentligen ser ut fick vi kunskap om att ansökan ligger hos länsstyrelsen och att tillstånd för den nuvarande verksamheten saknas,

Försvaret ansöker om att skjutverksamheten kraftigt utökas med 3 – 4 gånger jmf 2004.

I ansökan söker försvaret tillstånd från 100 skjutdagar till 230 skjutdagar per år

Från 64 dagar till 190 dagar

Från 11 kvällar till 80 kvällar

Från ingen natt till 20 nätter

Helger lördag/söndag

Från 3 dagar till 40 dagar

Från 1 en kväll till 30 kvällar

Från ingen natt till 20 nätter

Försvarets ansökan innebär således en kraftig ökning såväl veckodagar som helger, kvällar och nätter.

I ansökan söker försvaret tillstånd för följande årliga volymer

1 050 000 finkalibriga skott inklusive lös ammunition (dvs. över en miljon skott)

15 000 grovkalibriga skott upp till 20 mm

800 grovkalibriga skott 20 – 40 mm

300 grovkalibriga 84mm

500 granatkastarskott

3000 handgranater

7500 lysraketer

1500 sprängladdningar mindre än 1 kg

250 sprängladdningar friliggande 1-3 kg

I Försvarsmaktens ansökan framgår inte referensvolymer men detta måste vara mycket kraftiga volymökningar. I ansökan vill Försvarsmakten vara fri att skjuta från fritt valda skjutplatser vilket kan innebära att dessa övningar kan ske i direkt anslutning till våra fastigheter. Där har vi betande djur, fastigheter med hyresgäster och verksamhet kopplat till jord- och skogsbruk.

Försvarsmakten tar i sin ansökan ej upp flera för oss och omgivningen centrala frågor.

Hit kan vi räkna förekomsten av vådaskott. Det vill säga skott som av slarv och/eller oavsiktlighet avlossas åt fel håll. Skjuts hundratusentals skott och framförallt som här av soldater under utbildning leder det till ett antal vådaskott per år. Vapen som ej någon trodde var laddade avfyras och skott går åt fel håll etc. Under loppet av två månader i vintras avlossas fyra vådaskott av en pluton på Ledningsregementet. Ett stort antal plutoner skall utbildas på Veckholms skjutfält. Vid de volymer (600 000 finkalibriga skott/år)som det här är frågan om kommer ett antal att gå av som vådaskott. I det öppna flacka lanskapet som omger skjutfältet blir då våra hus och gårdar potentiella måltavlor för förlupna kulor och rikoschetter. Ett sannolikhetstänkande ger vid handen att det är bara en tidsfråga innan en olycka händer i en miljö med rörligt friluftsliv, vandringsleder och aktivt jordbruk.

Volymer i ansökan kopplat till antal skjutdagar

Finkalibriga vapen

Försvaret ansöker om att skjuta 230 dagar per år och då skjuta 1 050 000 finkalibriga skott och lösplugg. Om vi räknar med att varje skjutövning tar 10 timmar får vi en kanonad om 457 skott per timme 230 dagar om året.

Grovkalibriga vapen och frisprängningar upp till 3 kg (3 kg trotyl frisprängning ger mkt kraftiga ljud och tryckvågor)

Försvaret ansöker om att skjuta 230 dagar per år och då skjuta 28 850 skott. Om vi även här räknar med att en skjutövning tar 10 timmar får vi en kanonad om 13 grovkalibriga skott per timme 230 dagar per år

Totalt erhålls således 470 skott per timme 230 dagar per år! Väljer man att koncentrera skjutandet ytterligare så blir det ännu fler skott per timme.

Konsekvenser för miljö och boende

Området ligger i direkt anslutning eller nära flera naturreservat:

Härjarö Naturreservat
Kalmarnäsområdet
Norra Björkfjärden
Grystaviken
Gåsholmarna är av riksintresse för naturvården och ingår i Natura 2000
Veckholms kyrka, Ekholmen och Amnös gårdar
Mälaren som är riksintresse i egenskap av fångstområde för yrkesfisket

Friluftslivet

Fritidsbåtstrafiken på Norra Björkfjärden kommer att begränsas kraftigt. Avhysas 230 dagar om året.
Kraftiga störningar kommer att ske på vandringsleden Härjaröleden som löper i direkt anslutning till Veckhoms skjutfält.

Fornminnen och övriga kulturmiljövärden

”Runt Veckholms skjutfält finns jordbruksbygd med ett kulturlandskap rikt på fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt ett ålderdomligt vägnät. I nordväst återfinns bl.a. Veckholms kyrka, Amnö och Ekholmens gårdar som är av nationellt intresse att skydda och vårda. Inom själva fältet finns 11 fornminnen”. ”Det får inte ske någon påtaglig skada på värdet av riksintresse” enligt miljökonsekvensbeskrivningen.

Gemensamt vägnät

Belastningen på det gemensamma vägnätet Ekholmen/Skjutfältet/Amnö kommer att öka väsentligt och kommer att kräva ytterligare underhåll.

Mälaren och grundvatten

”Mälaren räknas enligt Naturvårdsverkets förteckning (2002:6) över fiskevatten som skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten”

Spridning av metaller (kg/år) enligt ansökan Kap 3 MKB

Bly 560 kg

Koppar 840 kg

Zink 90 kg

Antimon 6 kg

”Tungmetallerna bryts inte ner utan kommer att stanna i marken och långsamt spridas med ytvattnet till Mälaren”. ”Vid ett större läckage kan påverkan på grundvattenkvaliteten ske.”

I ansökan anges också att det föreligger många oklarheter och osäkerheter kring ammunition, lys- och rökgranater.

Totalt blir spridningen av metaller 1,5 ton per år enligt Försvarsmaktens ansökan . Vi ifrågasätter riktigheten i denna beräkning.

En delmängd av de skott (600 000 skott) som skall avlossas utgörs av finkalibriga vapen AK4/AK5. Uppskattningsvis väger en sådan kula 10 gram. Bara de finkalibriga kulorna kommer då att väga 6 ton (600 000kulor a 10 gram = 6 ton). Till det skall läggas all annan ammunition.

Både Amnö Gård och Ekholmens Gård samt anslutna hushåll tar sitt dricksvatten från egna grundvattenbaserade brunnar. Idag är 17 hushåll anslutna.

Buller

Vi som bor här ute har i praktiken fåt uppleva bullerstörningar som Veckholms skjutfält ger. Kompanield med finkalibriga vapen, kulspruteeld och frisprängningar ger helt oacceptabla ljud och tryckvågor. Att utvärdera dessa med teoretiska modeller som Försvarsmakten gjort har klara begränsningar. Här krävs praktiska prov med observatörer utplacerade dels vid skjutfältets gränser, hagar, bostadsbyggnader, Härjaröleden etc.

Bullerstörningarna som vi har upplevt i vår och med de kraftigt ökade volymer som finns i ansökan är och kommer att bli helt oacceptabla och har en mycket negativ inverkan på våra verksamheter och våra liv.

Sammanfattade krav

Utifrån den upplevda erfarenhet vi nu har av bullerstörningar och den kunskap vi tillägnat oss i denna process har vi följande krav för verksamheten på Veckholms skjutfält.

1) Ingen skjutning med grovkalibriga vapen inkluderande sprängladdningar, handgranater och markeringsladdningar motsvarande.

2) Reducera antalet finkalibriga skott från 1 050 000 till nivå 2004.

3)Reducera antalet skjutdagar till nivå 2004, Ingen skjutning nätter och helger.

4)Komplettera konsekvensanalys avseende den miljöpåverkan som verksamheten enligt tillståndsansökan skulle medföra avseende

– buller, mät på plats under ett antal övningar enligt ansökans volymer och innehåll.

– bly och tungmetaller

– det vilda djurlivet inklusive det så känsliga fågellivet under häckningsperioden (fiskljuse och örn bl.a.)

– friluftsliv, vandringsleder, båtliv

– samt gällande miljölagstiftning

Vi har lärt oss att denna verksamhet aldrig är prövad tidigare vare sig mot äldre miljöskyddslagstiftning eller mot miljöbalken.

5) Styr användningen av skjutplatser så långt från gräns till annan fastighet som möjligt.

6) Inför en styrgrupp med representanter från Försvarsmakten, Amnö Gård, Ekholmens Gård och Enköpings kommun samt eventuellt ytterligare intressenter. I denna grupp ska planering och samråd ske avseende verksamhet följande kvartal liksom uppföljning av det föregående.

7) Försvaret måste ha en tydlig instans som är ytterst ansvarig för verksamheten på skjutfältet med beslutsmandat och närvaro på skjutfältet

8) Genomför verkliga skjutningar enligt ansökan med möjlighet för intressenter (Amnö, Ekholmen, Upplandsstiftelsen, Enköpings kommun, m.fl. ) att närvara och medverka vid mätning och utvärdering.

9)Till dess att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft ska verksamheten maximalt ligga på 2004 års nivå och inga grovkalibriga vapen eller sprängladdningar ska användas.

Slutsats

Vi är mycket oroade över utvecklingen och den ansökan som nu ligger hos Länsstyrelsen. Vi kan under inga omständigheter acceptera ansökan. Vi har kontakt med Enköpings kommun, boende i Veckholm och andra närliggande områden för att diskutera fortsatta insatser.

Försvarsmakten vill av kostnadsskäl och brist på skjutfält kraftigt expandera verksamheten vid Veckholms skjutfält.

Veckholms skjutfält är definitivt ingen lösning på Försvarsmaktens problem med att många skjutfält måste stängas av miljöskäl.

Samma goda miljöskäl finns definitivt även för Veckholms skjutfält.

Veckholms skjutfält omges av mycket känsliga områden, ett flertal naturreservat och en aktiv jordbruksbyggd. Det omgivande landskapet består av en öppen slättbyggd samt Mälaren (Norra Björkfjärden). Ett område som saknar möjlighet till god absorption av exempelvis skottsalvor och sprängningar.

Försvarsmaktens ansökan bygger på försvarets behov och mer eller mindre väl underbyggda teoretiska antaganden avseende olika miljöstörningar.

Vi som bor och verkar här ute runt skjutfältet har i praktiken fått lära oss vad frisprängningar, tung kulspruteld etc. innebär i form av kraftiga oljud och tryckvågor. Att nu expandera verksamheten till de volymer som finns i ansökan är helt oacceptabelt.

Försvarsmaktens ansökan i den version den nu föreligger bör på grund av detta avslås.

Vänliga hälsningar Veckholm den 16 juli 2011

……………………….. …………………………… ………………………

Eva Telne Jan-Erik Karlsson Christan Krantz

—————————————————————–

Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid
Veckholms skjutfält, Enköpings kommun, dnr. 551-
10605-08


Naturskyddsföreningen Enkäping

Ladda ned filen här:
Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan

—————————————————————-

Detta har vi skickat till Länsstyrelsen i Uppsala län, vi som bor mittemot skjutfältet på andra sidan Mälaren:

Till
Miljöprövningsdelegationen Dnr:
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Protest mot Försvarets planer om utökad verksamhet vid Skjutfältet i Veckholm, Enköpings kommun
Vi som bor mittemot Veckholm på andra sidan Mälaren inom Håbo kommun kan inte acceptera den mycket kraftiga expansion vid Veckholms skjutfält som Försvaret har ansökt om hos Länsstyrelsen.
Förutom all negativ inverkan på natur och miljö försvinner våra möjligheter att idka friluftsliv i båtar på sommaren och på isen på vintern så gott som helt om Försvarets ansökan beviljas. Därtill kommer bullret som är ytterst störande redan på den nuvarande nivån oavsett om man befinner sig på vattnet eller på land.
Därför kräver vi att Försvarets tillståndsansökan (24 643:20298 från 2008 05 25) avslås.

I Bålsta 2011-08-24

………………………………….. ………………………………………..
Kaisu Wolf Tommy Welander
Ordförande för Hagvikens Byalag Ordförande för Hagviksstrands
tomtägarförening

Kopia till:
Håbo kommun
Miljö- och Teknikförvaltningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>