Angående försvarsmaktens planer för Veckholms skjutfält

Eftersom undertecknad, författare till en skrift om floran på Veckholms skjutfält, tidigare redovisat en mycket positiv inställning till militärövningarnas betydelse för att en delvis unik och artrik flora kunnat bevaras i området, känner jag mig skyldig att nu desto kraftigare ta avstånd från de planer på utvidgning av försvarets verksamhet här, som nu aktualiserats.

Skjutfältets fina botaniska kvaliteter har sin grund i att området hållits fritt från bekämpningsmedel och konstgödning ända sedan tillkomsten vid andra världskrigets slut, samtidigt som röjningen av skottfält och i viss mån friläggande av marktäckning, där trivialarter hotat att ta överhanden, haft en betydelse för flera utrotningshotade arter att överleva. Även den gamla torpfloran med arter som gråmalva, krollilja och äldre rossorter bidrar till de botaniska värdena. Återstående odlade fält har skötts med ekologiska metoder.

Om verksamheten nu avsevärt skulle vidgas är det alltför stor risk att balansen mellan markfriläggande och bevarande kommer att rubbas så att en ökande förstörelse av de fina naturvärdena inträder. Mängden farliga metaller som blir kvar i marken efter övningarna kan störa de sällsynta arternas tillväxt. Att det rika djurlivet, som har ett nära samband med den artrika vegetationen och det begränsade buller och övande som tidigare kännetecknat området, kommer att störas avsevärt, torde vara uppenbart.

Skjutfältets biologiska kvaliteter har gjort det till ett av de intressantaste strövområdena i sydvästra Uppland. Det ingick i statens villkor vid skjutfältets inrättande att allmänheten skulle ha fritt tillträde till området, när det inte var avlyst för skarpskjutning. Värdet av denna tillgänglighet kommer med all säkerhet att öka i vår alltmer urbaniserade vardagsvärld.
Med det oerhört stora antal dagar då fältet inte skulle vara tillgängligt om de framlagda planerna fullföljs, kommer detta värde att i praktiken försvinna.

I de synpunkter som framförts av de intillboende markägarna om hoten mot naturvärden och friluftsliv i omkringliggande vatten- och markområden instämmer jag på det kraftfullaste.

Svind, Hacksta den 22 juli 2011

Gunnar Eriksson
professor emeritus, Uppsala universitet, amatörbotanist medarbetare i Jonsell, Lena, Upplands flora, Uppsala 2010.

Mina skrifter som gäller skjutfältets flora:

Floran på Veckholms skjutfält – en kavalkad över några sevärda växter. Upplands regemente, Enköping 2000.

Ekman, Kerstin & Eriksson, Gunnar, Se blomman, Stockholm 2011, avsnittet “Veckholms skjutfält” (s. 258ff.).

(Adr: Hacksta Svind 10, 749 51 Grillby. Tel. 0171/476089)

SR “För mycket ljud vid skjutfält”

Publicerat: måndag 25 maj 2009 kl 11:35, Upplandsnytt Dela

Generalläkaren vid Försvarmakten anser att det är olämpligt att nattetid skjuta med tunga kulsprutor och granatgevär på Veckholms skjutfält i Enköping.

Det skriver han i ett remissvar till länsstyrelsen som just nu prövar en ansökan från Försvarsmakten som vill ha förnyat tillstånd för skjutfältet.

Eftersom bullret kan störa boende i närheten bör det begränsas, menar generalläkaren. Dessutom bör så små laddningar som möjligt användas vid sprängningar eftersom fältet ligger så pass nära bostäder.

Hämtat från länk nedan